1. Úvodné ustanovenia
  1. Nasledujúce všeobecné zmluvné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s prenájmom hnuteľného majetku (ďalej označované len ako „VZP“) spoločnosti PROMOTECH – stavebná spoločnosť s.r.o., so sídlom na adrese Bratislavská 2, 90021 Svätý Jur, IČO: 45455104, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 64097/B (ďalej označovaná len ako „PROMOTECH – stavebná spoločnosť s.r.o.“ alebo „prenajímateľ“).
  2. Spoločnosť PROMOTECH – stavebná spoločnosť s.r.o. v rámci svojej podnikateľskej činnosti uzavrie s nájomcom zmluvu o prenájme hnuteľného majetku (ďalej označovanú len ako „zmluva“). Tieto VZP sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy. Zmluva sa uzatvára medzi zmluvnými stranami. V prípade, že obe zmluvné strany súhlasia s obsahom zmluvy, svoj bezpodmienečný súhlas vyjadria podpísaním zmluvy oprávnenými osobami, čím medzi nimi vznikne záväzný zmluvný vzťah.
  3. Prenajímateľ v zmysle zmluvy prechodne odplatne prenajme nájomcovi hnuteľný majetok (ďalej označovaný len ako „predmet nájmu“). Predmet nájmu sa čiastočne alebo úplne uvádza aj v katalógu náradia od spoločnosti PROMOTECH – stavebná spoločnosť s.r.o. Údaje týkajúce sa cien, veľkosti a hmotnosti predmetu nájmu uvedené v príslušnom katalógu alebo inom prenajímateľom distribuovanom materiáli sú len informačné a nezáväzné a prenajímateľ si vyhradzuje právo stanoviť záväzné zmluvné ceny kedykoľvek až do uzavretia zmluvy.
  4. Nájomca je právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podľa zmluvy oprávnená prechodne a za odplatu užívať predmet nájmu (ďalej označovaná len ako „nájomca“).
  5. Predmetom nájmu je hnuteľný majetok, t. j. napríklad priemyselné stroje vrátane vymeniteľných nástrojov, príslušenstvo a náhradné diely, pracovné nástroje, vybavenie na spoločenské podujatia a iný hnuteľný majetok.
 2. Vznik nájmu
  1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Doba nájmu začína plynúť (I) dňom osobného prevzatia predmetu nájmu nájomcom, alebo (II) dňom odovzdania predmetu nájmu prvému prepravcovi na účely dopravy nájomcovi.
 3. Rezervácia predmetu nájmu a poplatky za storno
  1. Nájomca je oprávnený rezervovať si predmet nájmu, o ktorý má záujem. Rezervácia sa musí vykonať pri uzavretí zmluvy uvedením časového obdobia rezervácie predmetu nájmu (ďalej označovaného len ako „doba rezervácie“) a dátumu, kedy bude predmet nájmu nájomcovi k dispozícii, alebo dátumu, kedy si nájomca prevezme predmet nájmu. Ak si nájomca nepreberie rezervovaný predmet nájmu k určenému dátumu na určitú dobu nájmu, táto skutočnosť ho nezbavuje povinnosti zaplatiť dohodnuté nájomné v plnej výške po celú dobu rezervácie.
  2. Nájomca je oprávnený zrušiť rezerváciu predmetu nájmu pred dátumom, kedy by mal predmet nájmu byť k dispozícii, pričom ustanovenia bodu 1 tohto článku tým nie sú dotknuté. Nájomca je povinný zrušiť rezerváciu predmetu nájmu v písomnej forme, pričom je spolu so stornom rezervácie povinný zaplatiť prenajímateľovi poplatok za storno, ktorý sa určí nasledujúcim spôsobom: • 60 % z dohodnutého nájomného, ak nájomca zruší rezerváciu 59 až 30 dní pred zmluvne stanoveným dátumom prevzatia predmetu nájmu, • 70 % z dohodnutého nájomného, ak nájomca zruší rezerváciu 29 až 10 dní pred zmluvne stanoveným dátumom prevzatia predmetu nájmu, • 80 % z dohodnutého nájomného, ak nájomca zruší rezerváciu menej než 10 dní pred zmluvne stanoveným dátumom prevzatia predmetu nájmu.
 4. Nájomné
  1. Nájomné za prenájom strojov a nástrojov
   Nájomné uvedené v katalógu náradia na web stránke www.promotech.sk, alebo v tlačenoej forme je stanovené na základe dennej sadzby (t. j. používania v rámci 1 dňa). Nájomné uvedené v katalógu náradia neobsahuje príslušnú DPH, pohonné hmoty, olej ani náklady na dopravu. Povinnosť platiť dohodnuté nájomné vzniká za každý kalendárny deň používania predmetu nájmu, teda aj za dni voľna a štátne sviatky. Nájomné za používanie predmetu nájmu počas víkendu (na účely tejto zmluvy sa víkendom označuje obdobie od piatka 16:00 hod. do pondelka 9:00 hod.) sa účtuje ako používanie po dobu 1,5 dňa. V prípade, že nájomca má záujem o prenájom strojov na dobu dlhšiu ako 4 týždne, mu na požiadanie bude oznámená výška nájomného. Ak si nájomca prenajme stroj na jeden deň, je oprávnený používať predmet nájmu po dobu 24 hodín od okamihu začatia nájmu (bod 1, článok II VZP) za predpokladu, že nasledujúci deň je pracovným dňom. V opačnom prípade doba nájmu stroja skončí v deň jej začatia, ale najneskôr o 18:00 hod. daného
   dňa. Nájomca je povinný uhradiť dohodnuté nájomné pri vrátení predmetu nájmu do priestorov prenajímateľa, odkiaľ si predmet nájmu prevzal, alebo do priestorov prenajímateľa, kam je nájomca predmet nájmu povinný vrátiť.
  2. Zmena výšky nájomného Prenajímateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť výšku dohodnutého nájomného v prípade zmeny podmienok/ faktorov výpočtu nájomného. Medzi tieto faktory patrí okrem iného zmena nákladov na dopravu, dovozné a vývozné clá alebo iné dane alebo poplatky, prípadne náklady na domáce alebo zahraničné dane, mzdy, platy a sociálne poistenie. Ak je nájomca podnikateľom, je pre neho rozhodnutie prenajímateľa o zmene dohodnutého nájomného v dôsledku uvedených dôvodov záväzné a nájomca toto rozhodnutie bude rešpektovať. Ak je nájomca fyzickou osobou – spotrebiteľom, má možnosť odstúpiť od zmluvy z dôvodu takéhoto zvýšenia nájomného iba v prípade, že výška nájomného bola podstatne prekročená.
 5. Platenie nájomného
  1. Nájomca je povinný zaplatiť nájomné v hotovosti pri vrátení predmetu nájmu. S platbou nájomného je nájomca oprávnený účtovať príslušnú DPH. Nájomné sa môže uhradiť aj inkasom z banky na základe plnej moci udelenej nájomcom alebo zaplatením faktúry vystavenej prenajímateľom. Tieto faktúry musia podľa požiadavky nájomcu obsahovať číslo zmluvy alebo iné označenie. Faktúry sú splatné do 14 dní po ich vystavení bez nároku na vzájomné započítanie prípadných pohľadávok (toto sa nevzťahuje na fyzickú osobu – spotrebiteľa). V prípade nájmu na dobu minimálne 2 týždňov, ale maximálne 4 týždňov je vopred splatné nájomné za 2 týždne. V prípade nájmu na dobu od 4 týždňov musí byť prenajímateľovi vopred zaplatené nájomné za 4 týždne. Ak nájomca neuhradí faktúru do 14 dní od jej vystavenia, považuje sa to za omeškanie. To isté platí aj v prípade neúspešného inkasa z banky z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alebo v prípade chyby na strane nájomcu. Na základe uvedeného oneskorenia sa použije článok 6. a prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od nájomnej zmluvy a odobrať nájomcovi predmet nájmu. Nájomca je povinný uhradiť všetky vzniknuté náklady alebo škody.
 6. Omeškanie nájomcu
  1. Nájomca je v omeškaní, ak nezaplatí dohodnuté nájomné včas alebo v dodatočne stanovenej lehote. V takom prípade má prenajímateľ nárok na úrok z omeškania, ako aj na úhradu všetkých výdavkov na súdne alebo mimosúdne vymáhanie pohľadávok, bez toho, aby bol povinný informovať nájomcu o takomto omeškaní. Tento nárok je stanovený paušálne vo výške 15 % z dlžnej sumy, najmenej však na sumu 300 EUR. Nájomca je oprávnený reklamovať faktúru vystavenú prenajímateľom do desiatich dní od vystavenia. Nájomca nie je oprávnený započítať vzájomné pohľadávky alebo zadržiavať platby bez písomného súhlasu prenajímateľa (to sa nevzťahuje na fyzickú osobu – spotrebiteľa). 6.2 V prípade omeškania s plnením povinností podľa bodu 1 tohto článku musí nájomca zaplatiť prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.
 7. Kaucia
  1. Ak nie je písomne dohodnuté inak, nájomca je povinný zložiť kauciu za každý predmet nájmu v momente podpísania nájomnej zmluvy. Prenajímateľ je oprávnený stanoviť výšku kaucie vzhľadom na dĺžku trvania nájmu a hodnotu predmetu nájmu. V prípade predĺženia zmluvy nájomca zloží novú kauciu najneskôr ku dňu ukončenia zmluvy, prípadne doplní kauciu na výšku, ktorú prenajímateľ oznámi vopred. Ak nájomca nezaplatí alebo nedoplní kauciu v lehote stanovenej prenajímateľom, je prenajímateľ oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy bez toho, aby to ovplyvnilo jeho právo na náhradu škody. Nájomca berie na vedomie a súhlasí, že kaucia nie je určená ako záloha za dohodnuté nájomné. Prenajímateľ je oprávnený započítať poskytnutú kauciu so svojimi nárokmi voči nájomcovi existujúcimi ku dňu ukončenia nájmu. Ak boli všetky záväzky nájomcu vyplývajúce zo zmluvy riadne a včas zaplatené, prenajímateľ mu poskytnutú kauciu bez zbytočného odkladu vráti.
 8. Práva a povinnosti nájomcu
  1. Nájomca je povinný kedykoľvek poskytnúť prenajímateľovi prístup k predmetu nájmu. Nájomca je oprávnený používať predmet nájmu len na určený účel a obvyklým spôsobom. Nájomca nesmie nijako zasahovať do predmetu nájmu a je povinný zaobchádzať s predmetom nájmu opatrne, aby nedošlo k jeho poškodeniu či nadmernému znehodnoteniu. Predmet nájmu môže používať iba nájomca alebo osoby určené nájomcom. Nájomca zodpovedá za škody spôsobené osobou, ktorej zveril predmet nájmu. Nájomca nesmie zakryť identifikačné znaky prenajímateľa na predmete nájmu.
  2. Nájomca nie je oprávnený prijať akékoľvek nároky tretích strán vznesené v súvislosti s predmetom nájmu voči nájomcovi a prenajímateľovi. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi takéto nároky tretích strán a poskytnúť prenajímateľovi všetku súčinnosť potrebnú na ochranu jeho práv voči tretím stranám. Nájomca je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu alebo umožniť jeho použitie treťou osobou iba po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa. Nájomca je oprávnený prepraviť alebo dať prepraviť predmet nájmu len na adresu uvedenú v zmluve. Nájomca alebo tretie strany sú povinné bezodkladne informovať prenajímateľa o každom zákone, na základe ktorého môže byť zabavený hnuteľný alebo nehnuteľný majetok nájomcu alebo tretích strán alebo predmet nájmu, alebo v dôsledku ktorého môže byť obmedzené alebo narušené vlastníctvo predmetu nájmu prenajímateľom.
 9. Pokuty a dane
  1. Nájomca je povinný zaplatiť všetky poplatky, dane (vrátane miestnych poplatkov) a pokuty, ktoré vyplynú z používania predmetu nájmu nájomcom alebo treťou stranou, prípadne sa od takéhoto používania odvodzujú alebo sú uložené v súvislosti ním.
 10. Kontrola
  1. S cieľom predísť problémom a zamedziť poškodeniu je nájomca povinný skontrolovať predmet nájmu bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí, t. j. najneskôr do 24 hodín po dodaní. V prípade chýb predmetu nájmu alebo iných reklamácií sa nájomca okamžite telefonicky, alebo e-mailom spojí s prenajímateľom. Právo nájomcu nárokovať si zodpovednosť za chyby zaniká po použití predmetu nájmu. To sa nevzťahuje na skryté chyby.
  2. V prípade, že je potrebné prepraviť predmet nájmu dopravnou službou prenajímateľa alebo dopravnou službou tretej strany späť k prenajímateľovi, sa kontrola vykoná až po príchode do priestorov prenajímateľa. Prevzatie predmetu nájmu na prepravu dopravnou službou prenajímateľa alebo dopravnou službou tretej strany sa však nepovažuje za relevantnú kontrolu. Ak má nájomca záujem byť prítomný pri kontrole, vopred o tom informuje prenajímateľa (pri uzatvorení zmluvy), aby bolo možné určiť dátum kontroly v priestoroch prenajímateľa do 24 hodín od vrátenia predmetu nájmu prenajímateľovi. Ak sa v neprítomnosti nájomcu zistí poškodenie, strata, nedostatočné očistenie alebo nedôkladné zabalenie predmetu nájmu, považuje sa kontrola vykonaná prenajímateľom za záväznú. Prenajímateľ to nájomcovi oznámi písomne v lehote 10 dní (víkendy a štátne sviatky sa nezapočítavajú) odo dňa vrátenia predmetu nájmu prenajímateľovi. Prenajímateľ je následne oprávnený zabezpečiť opravu alebo výmenu predmetu nájmu a bez zbytočného odkladu vyúčtovať nájomcovi všetky náklady. Chybný predmet nájmu alebo jeho jednotlivé časti, ktoré nemožno opraviť, sa odovzdajú nájomcovi najneskôr do 30 dní odo dňa vyúčtovania škody.
  3. Prenajímateľ je povinný odovzdať predmet nájmu nájomcovi v stave vhodnom na stanovené použitie, alebo ak použitie nebolo dohodnuté, tak v stave vhodnom na bežné použitie, a udržiavať predmet nájmu v takomto stave, a to na svoje vlastné náklady.
 11. Naloženie a vyloženie
  1. Ak sa strany dohodli na preprave, dodanie a vrátenie predmetu nájmu naplánuje odbor dopravy prenajímateľa v čase od 08:00 hod. do 18:00 hod. Prenajímateľ je oprávnený účtovať príplatok vo výške 50 % bežných nákladov na prepravu predmetu nájmu, ak nájomca vyžaduje konkrétny čas doručenia alebo vrátenia predmetu nájmu. Prenajímateľ zrealizuje dodávku resp. vrátenie predmetu nájmu len na prízemie. Nájomca je povinný zabezpečiť, aby osoba oprávnená prevziať predmet nájmu za nájomcu bola prítomná na dohodnutom mieste v dohodnutom termíne dodávky resp. vrátenia predmetu nájmu. V opačnom prípade je prenajímateľ oprávnený zrealizovať vrátenie predmetu nájmu na náklady nájomcu.
  2. Nájomca je povinný písomne informovať prenajímateľa najmenej 48 hodín vopred (víkendy a štátne sviatky sa nezarátavajú) o tom, že predmet nájmu je pripravený na vrátenie, pokiaľ sa zmluvné strany dohodli, že prenajímateľ zrealizuje spätnú prepravu predmetu nájmu od nájomcu. Nájomca zodpovedá za stratu, zničenie alebo poškodenie predmetu nájmu až do dňa odovzdania predmetu nájmu prenajímateľovi alebo tretej osobe poverenej prenajímateľom zrealizovať vrátenie predmetu nájmu v jeho mene.
  3. V deň vrátenia musí byť predmet nájmu pripravený na prevzatie zo strany prenajímateľa od 8:00 hod., t. j. musí byť roztriedený, očistený, usporiadaný a uložený na prízemí. Z dôvodov zachovania kvality predmetu nájmu má nájomca povinnosť zachovať alebo uschovať pôvodné obaly, v ktorých prenajímať dodal predmet nájmu. Ak predmet nájmu nie je riadne a včas pripravený na prepravu, nájomca musí uhradiť prenajímateľovi všetky dodatočné výdavky, ktoré vzniknú v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti. Náhradou za tieto výdavky je suma nájomného za jeden deň a dodatočných nákladov na prepravu predmetu nájmu.
  4. Nájomca je povinný určiť osobu oprávnenú na odovzdanie predmetu nájmu prenajímateľovi na účely vrátenia v stanovený deň. Ak tak neurobí, prenajímateľ je aj tak oprávnený prevziať predmet nájmu. V prípade sporu, či predmet nájmu bol vrátený v správnom množstve alebo v riadnom stave, dôkazné bremeno nesie nájomca (to sa nevzťahuje na fyzickú osobu – spotrebiteľa).
  5. Ak sa zmluvné strany dohodli, že predmet nájmu bude dodaný nájomcovi do jeho priestorov alebo vrátený z jeho priestorov, musí nájomca zabezpečiť náležitú spoluprácu pri nakladaní resp. vykladaní predmetu nájmu na určenom mieste, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 12. Riziko poškodenia pri nakladaní a vykladaní
  1. Nájomca je zodpovedný za všetky straty alebo škody na predmete nájmu odo dňa jehoprevzatia. Nájomca je povinný zabaliť a naložiť predmet nájmu vhodným spôsobom zodpovedajúcim charakteru predmetu nájmu a dopravnému prostriedku použitému na jeho prepravu. To sa vzťahuje aj na nájomcu, ktorému sa predmet nájmu dodá v kontajneroch, ktoré sám naloží a vyloží. Predmet nájmu sa musí naložiť opatrne, aby nedošlo k poškodeniu spôsobenému presunutím alebo prevrátením nákladu. Prenajímateľ nevykonáva kontrolu správnosti naloženia v súvislosti s prepravou, pretože kontrola predmetu nájmu prebieha v sídle prenajímateľa.
  2. V súvislosti s naložením/vyložením predmetu nájmu prenajímateľ vyhlasuje, že ani on, ani jeho zamestnanci nemajú povinnosť poskytovať akékoľvek ďalšie služby. Ak nájomca požiada zamestnancov prenajímateľa o poskytnutie týchto služieb, prenajímateľ nezodpovedá za prípadné škody.
 13. Vrátenie predmetu nájmu
  1. Nájomca je povinný vrátiť predmet nájmu prenajímateľovi v dohodnutý deň a v rovnakom stave, v akom ho nájomca prevzal. Nájomca je povinný vrátiť predmet nájmu čistý, roztriedený a zabalený rovnakým spôsobom ako pri prevzatí. V prípade nedostatočného roztriedenia alebo očistenia predmetu nájmu je prenajímateľ oprávnený zabezpečiť roztriedenie alebo vyčistenie predmetu nájmu na náklady nájomcu a riadne vystaviť nájomcovi faktúru na úhradu týchto nákladov.
  2. Ak nájomca neodovzdá predmet nájmu riadne a včas, prenajímateľ má automaticky právo na zaplatenie zmluvnej pokuty v dvojnásobnej výške nájomného za každý začatý deň omeškania nájomcu s vrátením predmetu nájmu prenajímateľovi. Ak nájomca vráti predmet nájmu po dohodnutej dobe trvania nájmu, je povinný zaplatiť nájomné až do vrátenia predmetu nájmu. Ak dôjde k strate alebo zničeniu predmetu nájmu, nájomca zaplatí nájomné a poplatok za omeškanie do doby, kým o strate alebo zničení upovedomí prenajímateľa alebo kým sa o tom prenajímateľ nedozvie inak. Použitie ustanovenia § 676 ods. 1) zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka je výslovne vylúčené.
 14. Poškodenie alebo strata
  1. Nájomca je povinný informovať prenajímateľa o škodách vzniknutých na predmete nájmu počas doby nájmu bezodkladne po ich zistení, a to najneskôr do 48 hodín po ich vzniku. Nájomca je povinný uhradiť škodu vzniknutú na predmete nájmu. Nájomca súhlasí s tým, že náhrada škody sa stanoví podľa týchto zásad: (I) vo výške zodpovedajúcej skutočnej hodnote predmetu nájmu ku dňu vzniku škody, t. j. vo výške obstarávacej ceny rovnakého alebo podobného predmetu nájmu zníženej o sumu účtovných odpisov alebo sumu zodpovedajúcu počtu hodín, počas ktorých bol poškodený alebo stratený predmet nájmu v prevádzke, alebo (II) vo výške zodpovedajúcej výdavkom potrebným na riadnu opravu poškodeného predmetu nájmu. Nájomca je zodpovedný aj za všetky ostatné škody vzniknuté poškodením alebo stratou predmetu nájmu.
  2. V prípade, že nájomca uhradí hodnotu strateného predmetu nájmu v súlade s bodom 1 tohto článku a príslušný predmet nájmu sa následne nájde a vráti prenajímateľovi, nájomca zaplatí prenajímateľovi nájomné za dobu, počas ktorej bol predmet nájmu stratený, teda ním prenajímateľ nemohol disponovať a nemal ho k dispozícii. Príslušná suma nájomného sa odpočíta od hodnoty strateného predmetu nájmu, ktorú už nájomca uhradil podľa bodu 1 tohto článku, a prípadný preplatok sa nájomcovi bez zbytočného odkladu vráti.
  3. Prenajímateľ nie je zodpovedný za škody spôsobené nájomcom pri používaní predmetu nájmu spôsobom, ktorý je v rozpore so zmluvou, používateľskou príručkou, VZP alebo účelom a špecifikáciou predmetu nájmu.
  4. Prenajímateľ týmto vyhlasuje, že uzavrel dohodu v prípadoch ustanovených zákonom a v príslušnej poisťovni uzavrel príslušné zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. V prípade škody spôsobenej tretej strane v súvislosti s používaním predmetu nájmu je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi všetky nároky alebo finančné plnenia, ktoré nie sú hradené z poistného plnenia, a to najmä: (I) nároky tretích strán, pokiaľ ide o náhradu škody v prípade výluky (napr. škody spôsobené riadením motorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok a pod.), (II) spoluúčasť vo výške uvedenej v poistnej zmluve, (III) škody alebo následky škôd na podzemných alebo nadzemných vedeniach alebo káblových vedeniach.
  5. Nájomca nie je povinný odškodniť prenajímateľa za nárok podľa bodu 4 tohto článku výslovne len v prípade, keď nájomca nemohol škode zabrániť, a to aj napriek tomu, že vynaložil všetko úsilie, ktoré od neho možno očakávať.
  6. Nájomca je zodpovedný voči prenajímateľovi bez ohľadu na zavinenie škôd, ktoré vznikli stratou, odcudzením, zničením alebo chybou predmetu nájmu, jeho časti alebo príslušenstva. Ak nájomca nie je podnikateľom (t. j. v prípade, že nájomca je fyzickou osobou – spotrebiteľom), je zodpovednosť založená na zavinení, čiže zavinenie je nutnou podmienkou. Nájomca je povinný urobiť všetky potrebné opatrenia, aby nedošlo k strate, odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniu predmetu nájmu tak, aby bolo možné predmet nájmu vrátiť prenajímateľovi v rovnakom stave, v akom ho nájomca od prenajímateľa prevzal.
 15. Prechod zodpovednosti v prípade poškodenia predmetu nájmu
  1. Prenajímateľ je oprávnený požadovať od nájomcu na základe vlastného vyhodnotenia podmienok konkrétnej zmluvy uzavretie vhodnej poistnej zmluvy s poisťovňou o poistení predmetu nájmu proti odcudzeniu, poškodeniu, vandalizmu a prírodným živlom spolu s vinkuláciou poistného plnenia v prospech prenajímateľa. Nájomca má povinnosť riadne platiť poistné. Prenajímateľ môže pozastaviť vydanie predmetu nájmu nájomcovi, kým nájomca nepredloží doklad o uzavretí poistnej zmluvy podľa tohto bodu. Nájomca je povinný zaplatiť dohodnuté nájomné za dobu, počas ktorej prenajímateľ pozastavil vydanie predmetu nájmu v dôsledku chýbajúcej poistnej zmluvy. V takom prípade je prenajímateľ oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy.
 16. Znalecký posudok
  1. Nájomca súhlasí, že na účely stanovenia výšky škody, nákladov na opravu alebo vrátenie predmetu nájmu do stavu, v akom ho nájomca prevzal, je prenajímateľ oprávnený vypracovať alebo dať vypracovať znalecký posudok. Nájomca súhlasí, že v prípade škody na predmete nájmu, ktorú prenajímateľ odhadne na viac ako 1200 EUR, vypracuje na náklady nájomcu znalecký posudok znalec určený prenajímateľom. Takto určená výška náhrady škody je záväzná len pre nájomcu, ktorý je podnikateľom (t. j. živnostník alebo spoločnosť). Ak je nájomca fyzická osoba – spotrebiteľ, zmluvné strany sa budú usilovať dosiahnuť dohodu. V opačnom prípade má prenajímateľ nárok dať na náklady nájomcu vypracovať znalecký posudok.
 17. Ukončenie zmluvy
  1. Táto zmluva zaniká uplynutím stanovenej doby. Prenajímateľ je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby nájmu, ak sa nájomca dostane do omeškania s úhradou dohodnutého nájomného. Prenajímateľ je ďalej oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy, ak (I) je podaný návrh na vyhlásenie konkurzu nájomcu alebo je vyhlásený konkurz na majetok nájomcu alebo vyhlásenie konkurzu na majetok nájomcu bolo zamietnuté pre nedostatok majetku, (II) príslušný súd rozhodol o zrušení spoločnosti nájomcu, (III) nájomca hrubo porušuje svoje podstatné povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, (IV) nájomca dá predmet nájmu do podnájmu v rozpore so zmluvou alebo VZP.
  2. Okrem prípadov uvedených v odseku 1, ak je nájomca fyzickou osobou – spotrebiteľom, je prenajímateľ oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v prípade, ak nájomca stratí spôsobilosť na právne úkony.
  3. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že zmluva bude ukončená ex nunc, teda výhľadovo ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení nájomcovi. Odstúpenie od zmluvy zo strany prenajímateľa si vyžaduje predchádzajúce oznámenie.
  4. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok prenajímateľa na zmluvné nájomné alebo jeho pomernú časť za dobu trvania nájmu, a rovnako tak nemá vplyv na právo prenajímateľa na náhradu škody, náhradu nákladov a úroky z omeškania plynúce v súvislosti s používaním predmetu nájmu, a to aj za obdobie po odstúpení od zmluvy až do vrátenia predmetu nájmu prenajímateľovi.
  5. Po odstúpení od zmluvy je prenajímateľ oprávnený odobrať predmet nájmu z držby nájomcu bez predchádzajúceho upozornenia. Nájomca je povinný poskytnúť prenajímateľovi potrebnú súčinnosť, aby prenajímateľ mohol získať predmet nájmu najneskôr do 2 dní od odstúpenia od zmluvy. Na tento účel poskytne nájomca prenajímateľovi právo kedykoľvek vstúpiť na miesto, kde sa predmet nájmu nachádza. Prenajímateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú nájomcovi alebo tretej strane v súvislosti s odobratím predmetu nájmu, ak nájomca silou bráni prevzatiu predmetu nájmu.
 18. Dodanie a osobné údaje
  1. Všetka písomná korešpondencia medzi zmluvnými stranami musí byť doručená do ich sídla – na ich adresu uvedenú v obchodnom/živnostenskom registri v čase vyhotovenia písomnosti. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi každú zmenu adresy svojho sídla, ako aj prípadnú alternatívnu korešpondenčnú adresu ihneď po danej zmene. Ak sa písomnosť odoslaná nájomcovi podľa predchádzajúceho odseku do sídla nájomcu uvedeného v obchodnom/ živnostenskom registri vráti ako nedoručiteľná, považuje sa daná písomnosť za doručenú nájomcovi tretím dňom po dni podania danej písomnosti na poštové doručenie.
  2. Nájomca súhlasí, že ku dňu podpisu zmluvy až do ukončenia nájomného vzťahu založeného zmluvou, ako aj po jeho skončení, je prenajímateľ v potrebnej miere oprávnený spracovávať a uchovávať osobné údaje nájomcu, ktoré tvorí meno a priezvisko nájomcu, obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo pre nájomcu – fyzickú osobu, a meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a funkcia osôb zastupujúcich spoločnosť v prípade nájomcu – právnickej osoby. V súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov je prenajímateľ oprávnený použiť uvedené informácie na personálnu agendu a na účely správy podniku. Nájomca týmto súhlasí s prevodom uvedených informácií a údajov spoločnostiam, ktoré majú účasť na základnom imaní prenajímateľa, a iným spoločnostiam kapitálovo prepojených s prenajímateľom, a to i v prípade, keď cieľová krajina nezaručuje zodpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov. Nájomca vyhlasuje, že bol informovaný o svojich právach, týkajúcich sa ochrany osobných údajov.
 19. Záverečné ustanovenia
  1. Zmluvný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom sa riadi výlučne týmito VZP a zmluvou. Ustanovenia, ktorými sa menia alebo dopĺňajú VZP uvedené v zmluve, majú prednosť pred týmito VZP.
  2. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito VZP, sa riadia príslušnými ustanoveniami slovenského práva, a to predovšetkým Občianskym a Obchodným zákonníkom vrátane ich zmien a doplnkov.
  3. O každom spore v súvislosti s predmetom nájmu s konečnou platnosťou rozhodne miestne príslušný slovenský súd.
  4. Ak sú niektoré ustanovenia týchto VZP neplatné alebo sa stanú neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. V takom prípade sa zmluvné strany dohodnú na náhradnom predpise, ktorý rešpektuje hospodársky zámer zmluvy. To sa vzťahuje aj na všetky prípady neupravené týmito VZP.
  5. Spoločnosť Boels Slovensko s.r.o. má výhradné právo meniť a dopĺňať tieto VZP, pričom každá zmena alebo doplnenie musia byť v písomnej forme. Nové znenie sa zverejní na webových stránkach prenajímateľa.
  6. Podpísaní zástupcovia zmluvných strán podpisom týchto VZP v mene zmluvných strán alebo v zastúpení zmluvných strán vyhlasujú na svoju česť a zodpovednosť, že sú plne splnomocnení na tento právny úkon a splnomocnenie na podpísanie týchto VZP nie je obmedzené.
  7. Tieto VZP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 19. 10. 2018 na dobu neurčitú.

PROMOTECH – stavebná spoločnosť s.r.o. Verzia 1.0